Prace przy SPP na Łazarzu

W czwartek i piątek wykonawcy Strefy Płatnego Parkowania będą pracować pomiędzy ul. Berwińskiego i Grunwaldzką. Pobór opłat na tym obszarze jest planowany od 17 maja. Od najbliższego poniedziałku, 10 maja, zaczną się zmiany na ul. Potockiej. Odcinek pomiędzy ul. Głogowską i Lodową stanie się jednokierunkowy. Wyeliminuje to przejazdy kierowców spoza Łazarza, spowoduje uspokojenie ruchu i umożliwi przeniesienie parkowania z chodnika na jezdnię.

Prace przy SPP na Łazarzu

Trwa wdrażanie zmian związanych z wprowadzeniem na Łazarzu Strefy Płatnego Parkowania. Ważnym elementem tego działania jest modernizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Głogowskiej, na której od ubiegłego roku obowiązuje nowa organizacja ruchu. Dwa pasy ruchu o niezgodnej z przepisami szerokości zostały zastąpione jednym pasem ruchu dla aut i pasem dla rowerów w obydwu kierunkach na odcinku od ul. Potockiej do ul. Kanałowej / Berwińskiego. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 40km/h. Wykonano też azyle dla pieszych w rejonie przystanku tramwajowego rynek Łazarski. Wszystko to w celu poprawy bezpieczeństwa na tej głównej łazarskiej arterii. Aby zmiany te przyniosły oczekiwany efekt, konieczne było również zmodernizowanie sygnalizacji świetlnej. Właśnie z tym ostatnim działaniem powiązana jest zmiana kierunku ruchu na odcinku ul. Potockiej.

Dotychczas ruch pomiędzy ul. Głogowską, a Lodową odbywał się w dwóch kierunkach. Od poniedziałku, 10 maja, jazda tym fragmentem ulicy będzie możliwa tylko w jednym kierunku: od ul. Głogowskiej do ul. Lodowej. Docelowo jeden kierunek ruchu na ul. Potockiej zostanie wprowadzony również od ul. Lodowej w stronę ul. Łukaszewicza (fragment od tej ostatniej do ul. Kolejowej pozostanie dwukierunkowy). Chociaż ul. Potockiej objęta jest etapem 7 wprowadzania SPP na Łazarzu, zmiany na odcinku pomiędzy ul. Głogowską i Lodową muszą być wdrożone wcześniej. Bez tego nie byłoby możliwe uruchomienie zmodernizowanych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. Głogowskiej z ul. Potockiej, Potworowskiego i Stablewskiego.

Z analiz wykonanych przez Politechnikę Poznańską wynika, że ul. Potockiej przebiega jeden z popularnych skrótów w tej części miasta. Prowadzi on od skrzyżowania ul. Kolejowej i Hetmańskiej, przez ul. Potockiej i Potworowskiego do ul. Głogowskiej i jest wykorzystywany głównie przez kierowców spoza Łazarza, próbujących omijać ruchliwe skrzyżowanie ul. Hetmańskiej i Głogowskiej. Wprowadzenie jednego kierunku ruchu na powyższym odcinku ul. Potockiej uniemożliwi jadącym w stronę Górnego Łazarza robienie skrótu przez teren osiedla.

Odpowiednie oznakowanie pionowe pomiędzy ul. Głogowską i Lodową w większości zostało już zamontowane, ale znaki są jeszcze zasłonięte. Zaczną obowiązywać od poniedziałku 10 maja, wraz z nowym oznakowaniem poziomym. To ostatnie również ulegnie zmianie. Sposób parkowania po obu stronach ulicy zostanie zachowany, ale równoległe miejsca parkingowe po stronie południowej zostaną wyznaczone na jezdni. Dzięki temu piesi odzyskają pełną szerokość chodnika, który dotąd zastawiany był przez auta. Na jednokierunkowym odcinku ul. Potockiej wprowadzony będzie kontraruch rowerowy. Ponadto ulica objęta zostanie strefą ograniczonej prędkości “Tempo 30”, a skrzyżowanie z ul. Lodową stanie się równorzędne.

Prace na ul. Potockiej powinny rozpocząć się i zakończyć 10 maja. Kluczowym czynnikiem, od którego zależy dotrzymanie tego terminu będą korzystne warunki atmosferyczne. Nowa organizacja ruchu w tym miejscu zacznie obowiązywać bezpośrednio po jej wprowadzeniu. Natomiast odpłatność za postój będzie uruchomiona dopiero po zakończeniu i zweryfikowaniu organizacji ruchu na całym obszarze etapu 7 wdrażania łazarskiej SPP.

Prace na ul. Matejki i Skrytej

Porządkowanie parkowania i wyznaczenie miejsc postojowych to zmiany jakie w najbliższym czasie czekają ulice Matejki i Skrytą. W przypadku tej pierwszej będzie to kolejny etap prac. Pierwszy, obejmujący odcinek od ul. Kasprzaka do ul. Berwińskiego został zrealizowany w grudniu ubiegłego roku.

Kierunki ruchu i sposób parkowania na ul. Matejki nie ulegną zmianie. Będzie to ulica dwukierunkowa z równoległymi miejscami postojowymi wyznaczonymi po zachodniej stronie od ul. Berwińskiego do ul. Grunwaldzkiej. Od ul. Orzeszkowej w kierunku ul. Grunwaldzkiej zaparkować można będzie także po stronie wschodniej, na miejscach równoległych i ukośnych. Odcinek od ul. Berwińskiego do ul. Skrytej objęty zostanie ograniczeniem prędkości do 30 km/h (dotychczas ograniczenie obowiązywało jedynie w pobliżu zainstalowanych w ubiegłych latach progów wyspowych).

Na ul. Skrytej nowe oznakowanie, związane z wdrożeniem SPP zostanie wykonane na krzyżującym się z ul. Matejki odcinku zachodnim oraz prostopadłym do niego fragmencie północnym. Wyznaczone tutaj zostaną równoległe miejsca postojowe. Zachowany zostanie jeden kierunek ruchu na pierwszym ze wskazanych odcinków oraz w południowej części ulicy. Podobnie jak na pozostałych jednokierunkowych ulicach łazarskiej SPP wprowadzony będzie tu kontraruch rowerowy. Ponadto północna i południowa część ul. Skrytej objęte zostaną strefą zamieszkania, a odcinek do skrzyżowania z ul. Matejki – ograniczeniem prędkości do 30 km/h.

Prace na ul. Matejki i Skrytej zostały zaplanowane na 6 i 7 maja, jednak ich realizacja będzie uzależniona od sprzyjającej pogody.

Kierowco! Przeparkuj pojazd

Podczas prac na ul. Matejki i Skrytej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, a pozostawione auta zostaną odholowane na koszt właścicieli. Informują o tym znaki drogowe ustawione minimum 5 dni przed rozpoczęciem prac. Osoby, których samochody zostaną odholowane muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 520 złotych za holowanie, 40 zł za każdą rozpoczętą dobę postoju na parkingu strzeżonym, a także mandatu karnego wystawionego przez straż miejską.

Nowa organizacja ruchu, w tym sposób parkowania, zaczną obowiązywać bezpośrednio po zakończeniu prac. Pobór opłat za parkowanie na wskazanych wyżej ulicach planowany jest od 17 maja, czyli po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na całym obszarze objętym etapami 4 i 5 wdrażania SPP na Łazarzu.